PODSUMOWANIE NWZA Z DNIA 31.08.2020 R.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom przybyłym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz za liczne rozmowy przeprowadzone tego dnia. W trakcie obradowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy procedowało zgodnie z poniższym porządkiem obrad i podjęło wymienione w nim uchwały:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji 

link do strony ofertowej

  1. Podjęcie uchwały w  sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.