PODSUMOWANIE NWZA Z DNIA 24.06.2020 R.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom przybyłym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz za liczne rozmowy przeprowadzone tego dnia. W trakcie obradowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło niniejszej uchwały:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji
  6. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Statutu Spółki
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.