OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA NA DZIEŃ 24.06.2020 R.

Zarząd „Far From Home S.A.” („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 24 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00, w sali konferencyjnej przy Przemysłowej 12 w Krakowie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.